AdminReal - správa nemovitostí
Přihlásit se

VÍTEJTE NA PORTÁLU SPRÁVY NEMOVITOSTÍ !

Online správa je aplikace vyvíjená společností ADMINREAL, s. r. o., která Vám usnadní orientaci v agendě Vašeho bytového domu.

To vše jednoduše a přehledně.


Přihlašte se

Aktuálně

06. 10. 2017

Pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky budou uspokojeny v insolvenci do výše jedné desetiny výtěžku z prodeje jednotky přednostně před zajištěnými věřiteli. Zákon vyhlášen 15. 9. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 102 pod číslem 291/2017 Sb.

19. 06. 2017

Vláda podpořila senátorskou novelu, dle které mohou společenství vlastníků získat přednostní právo na částečné uhrazení pohledávek souvisejících se správou domu a pozemku po neplatičích, senátní novelu projedná poslanecká sněmovna. Návrh novely občanského soudního řádu, zákona o veřejných dražbách a insolvenčního zákona počítá s přednostním uspokojením pohledávek souvisejících se správou domu a pozemku do výše 25 procent výtěžku ve prospěch společenství vlastníků. Osobě odpovědné za správu domu a pozemku, jde-li o prodej jednotky v domě, se tak přiznává lepší postavení, co do částečného uspokojení pohledávky, než hypotečním bankám a zástavním věřitelům.

11. 05. 2017

Prezident podepsal daňový balíček. Společenství vlastníků jednotek nemusí nyní podávat daňové přiznání kvůli dani z úroků z běžného účtu. Nově ho nebudou muset podávat ani kvůli úrokům z jiných vkladů u bank a záložen, tyto finanční ústavy jim daň srazí a odvedou samy. Sazba daně 19 procent zůstává stejná. Podle zákona je dále osvobozen příjem z prodeje rodinného domu nebo bytové jednotky, pokud v ní měl prodávající bydliště méně než dva roky bezprostředně před prodejem, a to za podmínky, že takto získané peníze použije na uspokojení bytové potřeby. Vládní daňový balíček toto osvobození zpřesňuje tak, že peníze musí sloužit k uspokojení vlastní bytové potřeby, nikoliv bytové potřeby rodiny prodávajícího nebo dalších osob.

01. 05. 2017

Ptáte se, zda máte při kontrole vyúčtování služeb právo na poskytnutí údajů o spotřebě ostatních vlastníků bytů. Podle stanoviska Úřadu pro ochranu osobních dat (ÚOOÚ) ze dne 28. června 2004 č.j. 2520/04/751/OLP, nemá konečný spotřebitel právo seznamovat s tím, „kterým vlastníkům měřiče adresně patří a kolik energie a vody tak každý z ostatních vlastníků spotřebuje. Zveřejňování individuálních účtů i souhrnných přehledů se jmény příjemců služeb nebo jejich zpřístupňování ostatním nájemníkům je tak možné pouze se souhlasem těchto příjemců služeb. V případě společenství vlastníků nebo členů bytového družstva mají vlastníci resp. členové družstva pro uplatnění svých vlastnických práv vyplývajících z příslušných zákonů právo na zpřístupnění údajů týkajících se společného hospodaření. Ani v tomto případě však nelze bez souhlasu subjektu zpřístupňovat tyto údaje osobám neoprávněným, tedy např. zveřejňovat je na domovní nástěnce."

29. 03. 2017

Novela občanského zákoníku provedená zákonem 460/2016 Sb.stanoví, že spolek a společenství vlastníků vzniklé do 31. prosince 2013 nejsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (rozuměj novely občanského zákoníku č. 460/2016 Sb.), povinny uvést označení právní formy ve svém názvu do souladu s požadavky § 132 odst. 2, § 216 a § 1200 odst. 2 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v ustanovení § 1200 stanoví v odstavci 2 písm. a) že stanovy společenství musí obsahovat název „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který společenství vlastníků vzniklo. Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá ještě přizpůsobení stanov společenství vlastníků jednotek nové právní úpravě (viz § 3041 odst. 2 NOZ), je na vůli jednotlivých společenství, zda si ponechají název původní, či provedou v rámci přizpůsobení stanov případně i změnu názvu společenství. V každém případě je nutné, aby název byl nezaměnitelný s jinou právnickou osobou. To nic nemění na tom, že přizpůsobení stanov mělo být provedeno do 1.1.2017, a že tedy v současné době již nelze vyloučit případné sankce plynoucí z promeškání stanovené lhůty.

02. 03. 2017

Pro ty, kteří uvažují o umístění kamer v prostorách bytového domu, přinášíme stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů: Prostory se dělí na dvě skupiny – první skupinou jsou sklepy, garáže, kočárkárny, vstupní dveře do domu a jejich okolí, výtahy a schodiště. Zde mohou být kamerové systémy nainstalovány bez souhlasu vlastníků či nájemců. Je však nutné vždy sledovat, nastavení kamer – především tedy zda nezasahují nad stanovenou míru do soukromí vlastníků. Druhou skupinou prostor jsou vchodové dveře do bytu a jejich okolí. Tady by podle ÚOOÚ údajů mohlo často docházet k nadměrným zásahům do soukromí, proto lze kamerové systémy v těchto prostorách provozovat pouze se souhlasem všech majitelů a nájemců dotčených bytů a jen v opravdu výjimečných případech.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace