AdminReal - správa nemovitostí
Přihlásit se

VÍTEJTE NA PORTÁLU SPRÁVY NEMOVITOSTÍ !

Online správa je aplikace vyvíjená společností ADMINREAL, s. r. o., která Vám usnadní orientaci v agendě Vašeho bytového domu.

To vše jednoduše a přehledně.


Přihlašte se

Aktuálně

19. 06. 2017

Vláda podpořila senátorskou novelu, dle které mohou společenství vlastníků získat přednostní právo na částečné uhrazení pohledávek souvisejících se správou domu a pozemku po neplatičích, senátní novelu projedná poslanecká sněmovna. Návrh novely občanského soudního řádu, zákona o veřejných dražbách a insolvenčního zákona počítá s přednostním uspokojením pohledávek souvisejících se správou domu a pozemku do výše 25 procent výtěžku ve prospěch společenství vlastníků. Osobě odpovědné za správu domu a pozemku, jde-li o prodej jednotky v domě, se tak přiznává lepší postavení, co do částečného uspokojení pohledávky, než hypotečním bankám a zástavním věřitelům.

11. 05. 2017

Prezident podepsal daňový balíček. Společenství vlastníků jednotek nemusí nyní podávat daňové přiznání kvůli dani z úroků z běžného účtu. Nově ho nebudou muset podávat ani kvůli úrokům z jiných vkladů u bank a záložen, tyto finanční ústavy jim daň srazí a odvedou samy. Sazba daně 19 procent zůstává stejná. Podle zákona je dále osvobozen příjem z prodeje rodinného domu nebo bytové jednotky, pokud v ní měl prodávající bydliště méně než dva roky bezprostředně před prodejem, a to za podmínky, že takto získané peníze použije na uspokojení bytové potřeby. Vládní daňový balíček toto osvobození zpřesňuje tak, že peníze musí sloužit k uspokojení vlastní bytové potřeby, nikoliv bytové potřeby rodiny prodávajícího nebo dalších osob.

01. 05. 2017

Ptáte se, zda máte při kontrole vyúčtování služeb právo na poskytnutí údajů o spotřebě ostatních vlastníků bytů. Podle stanoviska Úřadu pro ochranu osobních dat (ÚOOÚ) ze dne 28. června 2004 č.j. 2520/04/751/OLP, nemá konečný spotřebitel právo seznamovat s tím, „kterým vlastníkům měřiče adresně patří a kolik energie a vody tak každý z ostatních vlastníků spotřebuje. Zveřejňování individuálních účtů i souhrnných přehledů se jmény příjemců služeb nebo jejich zpřístupňování ostatním nájemníkům je tak možné pouze se souhlasem těchto příjemců služeb. V případě společenství vlastníků nebo členů bytového družstva mají vlastníci resp. členové družstva pro uplatnění svých vlastnických práv vyplývajících z příslušných zákonů právo na zpřístupnění údajů týkajících se společného hospodaření. Ani v tomto případě však nelze bez souhlasu subjektu zpřístupňovat tyto údaje osobám neoprávněným, tedy např. zveřejňovat je na domovní nástěnce."

29. 03. 2017

Novela občanského zákoníku provedená zákonem 460/2016 Sb.stanoví, že spolek a společenství vlastníků vzniklé do 31. prosince 2013 nejsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (rozuměj novely občanského zákoníku č. 460/2016 Sb.), povinny uvést označení právní formy ve svém názvu do souladu s požadavky § 132 odst. 2, § 216 a § 1200 odst. 2 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v ustanovení § 1200 stanoví v odstavci 2 písm. a) že stanovy společenství musí obsahovat název „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který společenství vlastníků vzniklo. Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá ještě přizpůsobení stanov společenství vlastníků jednotek nové právní úpravě (viz § 3041 odst. 2 NOZ), je na vůli jednotlivých společenství, zda si ponechají název původní, či provedou v rámci přizpůsobení stanov případně i změnu názvu společenství. V každém případě je nutné, aby název byl nezaměnitelný s jinou právnickou osobou. To nic nemění na tom, že přizpůsobení stanov mělo být provedeno do 1.1.2017, a že tedy v současné době již nelze vyloučit případné sankce plynoucí z promeškání stanovené lhůty.

02. 03. 2017

Pro ty, kteří uvažují o umístění kamer v prostorách bytového domu, přinášíme stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů: Prostory se dělí na dvě skupiny – první skupinou jsou sklepy, garáže, kočárkárny, vstupní dveře do domu a jejich okolí, výtahy a schodiště. Zde mohou být kamerové systémy nainstalovány bez souhlasu vlastníků či nájemců. Je však nutné vždy sledovat, nastavení kamer – především tedy zda nezasahují nad stanovenou míru do soukromí vlastníků. Druhou skupinou prostor jsou vchodové dveře do bytu a jejich okolí. Tady by podle ÚOOÚ údajů mohlo často docházet k nadměrným zásahům do soukromí, proto lze kamerové systémy v těchto prostorách provozovat pouze se souhlasem všech majitelů a nájemců dotčených bytů a jen v opravdu výjimečných případech.

24. 01. 2017

Upozorňujeme na řádný termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, který letos končí v úterý 31. ledna 2017. Povinnost se přiznat platí zejména pro ty, kteří minulý rok nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku, ale i pro poplatníky, kteří na v minulosti přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali. Rozhodující je, zda došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží. Poplatníci, kteří nemovitou věc naopak darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí toto oznámit finančnímu úřadu.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace